Het Compassieproject

Het Compassieproject

 
Home
Bewustwording
Avatar®   
  Compassieproject®  
Mananochojamethode
Meditatie
   Lachmeditatie
Mantrazingen
Raja Yoga
Art of Breathing
VirtueScope®
Stervensbegeleiding
De Grote Aanroep
Projecten
    World Peace is Possible
Doelstelling
Legende Mananochoja
Contact

Handvest voor Compassie

Het Compassiekaartje  
Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, etnische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te gehandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.
Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.
Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen - zelfs over onze vijanden - doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan.
Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om
  • compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie;
  • terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft;
  • garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren;
  • positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren;
  • bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen - ook van hen die wij als onze vijanden zien.
Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.
Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom.
Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.

(tekst geschreven door een internationale groep morele en spirituele leiders van verschillende religies en levensbeschouwingen samen met Karen Armstrong en op 12 november 2009 wereldwijd gepresenteerd; in Nederland op die datum in de Mozes en Aäronkerk voorgelezen door Rabbijn Awraham Soetendorp).

                                         


Kaartjes van het compassieproject met de compassieoefening zijn te bestellen bij Stichting Mananochoja, email stichting@mananochoja.nl  tel: 0174-627955 of via www.avatar.nl.

Hieronder staan wat foto's, genomen tijdens de Westland Reünie in Naaldwijk van 10-13 augustus 2011.
Compassieteam NaaldwijkCompassieteam Naaldwijk        
Onderstaande foto is genomen tijdens de Wizardtraining 2012 van Avatar in Daytona Beach, Florida

Avatar Wizards 2012