Beleidsplan               

Home
Bewustwording
Avatar®       Compassieproject®
Mananochojamethode
Meditatie
   Lachmeditatie
Mantrazingen
Raja Yoga
Art of Breathing Happiness Programma
VirtueScope®
Stervensbegeleiding
De Grote Aanroep
Projecten
     World Peace is Possible
Doelstelling
Legende
Mananochoja
Contact
Organisatie1. Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Mananochoja het actuele beleid vast. Dit beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien nodig.

2. Strategie

2.1. Kernprincipes
Statutaire doelstelling
De doelstelling van Stichting Mananochoja is opgenomen in artikel 2 van de statuten en staat vermeld op deze site. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

afwezigheid winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 3.2. van de staturen zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

3. Beleid

3.1. Te verrichten werkzaamheden van de instelling
De stichting verricht de volgende werkzaamheden: Mantrazingen, Meditatieavonden, bewustwordingsavonden, spirituele cursussen, Avatartrainingen en consulten. Door het organiseren van bovenstaande activiteite draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.2 van de statuten.

3.2. Werving en beheer van gelden
De stichting werft geen gelden.
De stichting streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 15% van de binnenkomende gelden.

3.3. Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

3.4 Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:
- oprichten van ruimte voor groepsactiviteiten
- Vrienden van Hospice Beukenrode
- uitbreiding giften aan voedsel- en waterprojecten vanuit het Wereld Welvaart Delenproject.

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van artikel 6 van de statuten van de instelling en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

4. Overige

4.1. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 4 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van de instelling wordt gevoerd door Corry Duindam.
De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door Ernst & Young.

4.3. Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.mananochoja.nl